logo small

Torah: Gen 25:19 – Gen 28:9
Haftarah: Mal 1:1- Mal 2:7
B’rit Hadashah: Rom 9:1-28; Heb 11:20; Heb 12:14-17; Mat 10:21-38

img 20201114 wa0031
 
Die sesde lesing uit die boek Genesis word genoem Toldot wat beteken “Geskiedenis”, want die gedeelte of parashah vir die week begin in Gen 25:19 met “EN dit is die geskiedenis van Isak, die seun van Abraham: Abraham was die vader van Isak.” Toldot vertel vir ons die verhaal van die geboorte van Jakob en Esau en hul stryd vir die eersgeboortereg en seën van hul pa, Isak. Ons leer ook oor Isak se beproewings en probleme in die land Kanaän. Die gedeelte of parashah word afgesluit met Jakob wat sy pa Isak mislei om die gesinsseën te bekom.
Die gedeelte in die Torah vir die week behels:
Gen 25:1  -       Die geboorte en jeug van Esau en Jakob
Gen 25:29 -      Esau verkoop sy geboortereg
Gen 26:1  -       Isak en Abimelech
Gen 26:34 -       Esau se vrouens
Gen 27:1 -       Isak seën Jakob
Gen 27:30 -       Esau se verlore seën
Gen 27:41 -       Jacob ontsnap Esau se woede
Gen 28:6  -       Esau trou met Ishmael se dogter
 
Die gedeelte in die Haftarah vir die week wat saam bestudeer word sien ons behels:
Mal 1:1     - Abba Vader se liefde vir Sy volk en die ondank van die volk
Mal 1:2     - Jakob verkies bo Edom
Mal 1:6     - Korrupsie van die priesterskap
Mal 2:1     - Straf oor die Priesters aangekondig
 
Die gedeelte in die B’rit Hadashah vir die week wat ook saam bestudeer word sien ons behels:
Rom 9:1           - Droefheid van Paulus oor die ongeloof van Israel
Mat 10:21        - Een broer sal die ander tot die dood oorlewer
 
Ons gaan die geboorte en jeug van Esau en Jakob bespreek asook hoe Esau sy geboortereg verkoop maar voor ons daar kom het ons die vorige parashah of gedeelte Chayei-Sarah afgesluit  met Abraham wat tot sterwe gekom het, hoe Isak geseënd is maar hoe die Filistyne die putte van Abraham gaan toe gooi het met sand en hoe Isak dit weer oopgegrawe het. Gen 26:18 sê “En Isak het die putte weer oopgegrawe wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, en wat die Filistyne ná die dood van Abraham toegestop het, en dit genoem na die name wat sy vader daaraan gegee het.” Isak het die putte weer dieselfde name genoem. “Genoem” in Hebreeus is “gara” beteken “to read out aloud” or “to read for your self” or “to preach.” M.a.w Isak is terug op die plek waar Hy weer Abba Vader se belofte hardop sal lees of sal uitspreek. Hy sal die beloftes van Abba Vader spreek soos wat dit gegee is aan sy pa Abraham. Daar is geweldig krag daarin om Abba Vader se beloftes te verklaar. Spr 18:21 sê “Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.” Isak het besluit om die beloftes van Abba Vader uit te spreek want op daardie selfde fondasie sal hy bou want Abba Vader se Woord is vas. Sy Woord is waar, en verander nie. Net so is Abba Vader se beloftes aan Abraham ook my en joune want Gal 3:29 sê “As julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.” So is dit nie dalk tyd om hierdie selfde beloftes van Abraham te vat, te lees en te spreek soos Isak nie want dit is lewende water! Die Woord van Abba Vader is vas en Sy Woord is waar en ek en jy het 'n keuse of ons dit gaan drink? Hoor wat sê Gen 26:19 “Terwyl die dienaars van Isak in die dal grawe, vind hulle daar 'n put met lewendige water.” “Dal” in Hebreeus is “nachal” en “nachal” se rootword wat beteken “inheritance” of “erfenis.”
 
M.a.w die oomblik toe die dienaars van Isak begin grawe het, en hulle gaan grawe in hierdie dal of erfenis van waar Abraham ‘n put gegrawe het toe vind hulle lewende water. Hierdie water borrel en daar is nogsteeds ‘n hongersnood in die land. Hulle is nogsteeds tussen die Filistyne, die mense in die modder, die mense in die wêreld. Maar Isak en sy dienaars drink van die lewende water. Hoor gou-gou al waar jy hierdie lewende water kry is in die Waarheid van Abba Vader se Woord. Onthou ook ‘n put is ‘n plek van verklaring. Dis presies wat Isak doen en wat ek en jy moet doen. Dis tyd dat ons Abba Vader se beloftes hardop lees, spreek en verklaar - “Abba sal seën diegene wat ons seën, en hom vervloek wat ons vervloek; en in ons sal al die geslagte van die aarde geseën word.” Vader se beloftes staan vas en dis tyd dat ons ook verklaar “Ons hoef nie te Vrees nie, want Abba Vader is vir ons 'n skild en ons loon is baie groot.” Dis tyd dat ons die erns van verbond verklaar. Dit is tyd dat ons na die plek toe gaan waar ons bely dat daar is net een lewende God, daar is net een Woord van Waarhied en ons sal lewe volgens dit! Dis tyd dat ons soos Abraham in verbond saam met Abba Vader wandel.
 
So hoekom het Isak die putte gaan oopgrawe van sy Pa Abraham? Daar is klaar lewende water in. Abba vader se Woord, Sy beloftes oor jou lewe is klaar daar! Abba Vader se beloftes is klaar daar vir jou, jy hoef nie te wonder nie. Abba Vader het klaar Sy Lewende Woord gegee daarom elke besluit wat jy moet maak of dit finansieël moeilik gaan, of in jou huwelik, of in jou verhoudings met jou kinders of by die werk, Abba Vader gee vir jou Sy Woord as belofte om op te staan, want Hy is 'n God van verbond wat Sy  beloftes hou en dit is tyd dat on sook soos Isak dit moet oopgrawe en verklaar, mediteer en bepeins oor ons lewens elke dag. Hoor wat gebeur met Isak. Isak kry die eerste put, en Gen 26:20 sê “En die herders van Gerar het getwis met die herders van Isak en gesê: Dit is óns water. Daarom het hy die put Esek genoem, omdat hulle met hom onenigheid gehad het.” M.a.w Isak se dienaars grawe die put oop, ontdek die lewende water en die skaapwagters van Gerar begin te baklei oor die water. Ja hierdie skaapwagters van Gerar sê nee hierdie is ons water, gaan weg.
 
Abba Vader sê die bruid van Yeshua is vandag in dieselfde toestand, want die bruid is dors en al wat gebeur is die skaapwagters, die pastore die leeraars is besig om onder mekaar te baklei en in plaas daarvan om terug te keer en die evangelie van die Waarheid te verkondig. Hulle is so besig om te stry en Isak kom by hierdie put en hy noem die plek Esek. Esek beteken “Strive, contention.” Dis om so te strei onder mekaar oor wie se lewende water dit is en dit behoort alles aan Abba Vader. Net so is daar vandag so bakleiery onder mekaar oor wie is reg of wie kry die meeste “likes” en “folowers”. Die skaapwagters is so besig om te baklei en die skape vrek van die dors. Niemand hoor meer die Waarheid nie! Wat sê Abba Vader toe vir Isak? Abba Vader sê “Lech lecha” trek weg en Gen 26:21 sê “Daarop grawe hulle 'n ander put, en daaroor het hulle ook getwis. Daarom het hy dit Sitna genoem.”
 
Sitna beteken ook “strife” maar ook “opposition” and “accusation.” M.a.w as die twis nie opgelos word nie verander dit soms in haat as jy dit nie keer nie. Dis weer die skaapwagters, die leiers van die kerk wat so onder mekaar baklei dat niemand eers van die lewende water drink nie. Niemand kan sê hierdie is die water van Abba Vader se suiwer Woord of beloftes nie. So wat leer Abba Vader ons as daar die heeltyd hierdie twis is oor die lewende water? Skud jou voete af en beweeg aan .. “Lech Lecha” trek weg.
So trek Isak en sy dienaars weg en Gen 26:22 sê “Toe het hy vandaar versit en 'n ander put gegrawe, en daaroor is nie getwis nie. Daarom het hy dit Réhobot genoem en gesê: Ja, nou het die Here vir ons ruimte gemaak en kan ons vrugbaar wees in die land.”
 
So Isak hulle trek vandaar af weg en gaan grawe toe ‘n derde put en die Woord sê daaroor is toe nie getwis nie. Daarom het Isak dit Réhobot genoem en gesê: “Ja, nou het Abba Vader vir ons ruimte gemaak en kan ons vrugbaar wees in die land.” Jy sien as Isak op die eerste of die tweede plek gebly het … het die twis net aangegaan en so sou Isak nooit lewende water gekry het. Net so kan daar so baie keer verskille en twis wees dat daar nooit eers lewend water gedrink word nie. Dit help nie jy twis nie want dis net die vyand se manier om jou te stop om verder lewende water te drink en te bedien. Beweeg eerder aan. Isak noem toe die derde put wat hulle oop grawe waar daar nie twis is nie Rehoboth en dit beteken “Wide places.” Hierdie vergrootte grond gebied, en Isak is op hierdie plek en hy sê Abba Vader het vir ons grondgebied gegee.
 
Isak het nooit opgegee nie, hy besluit hy gaan vashou aan die Woord wat vir sy pa Abraham gegee is, hy gaan vashou aan Abba Vader se Woord van waarheid, en beloftes en hy beweeg verby waar daar twis en hierdie besitlikheid is en hy gaan waar Abba Vader hom lei na die grondgebied wat Abba Vader vir hom het wat groot is. Dalk sit jy vandag by Esek of by Sitna waar al hierdie twis is en Abba Vader het vir jou “Rehoboth” hierdie groot nuwe grondgebied waar jy kan saad saai en vrug op lewer? Want sien jy kan nie lewende water drink en vrug oplewer waar daar ‘n bakleiery en twis is nie. Die vraag is kry jy lewend water .. as jy nie doen nie en daar is die heeltyd hierdie twis is dit dalk tyd om op Abba Vader te gaan soek vir lewende water. Hoor gou-gou weer wat gebeur as jy hierdie twis en bakleiery neerlê en jy soek lewende water soos wat Abba Vader jou lei. Abba Vader neem jou na ‘n groot grondgebied toe waar jy vrugbaar kan wees vir Hom. Waar daar die heeltyd hierdie twis en bakleiery is kan jy nie die seëninge en beloftes uitleef wat Abba Vader vir jou het nie. Hoekom nie? Want die vyand se manier om jou te bind.
 
Wat gebeur as jy vrug dra vir Abba Vader? Wel Gen 26:23 sê “Daarna het hy vandaar opgetrek na Berséba.” 'n Mens sou dink Isak sou net op hierdie plek by waar hy vrugbaar is, maar Isak het vandaar opgtrek na Berséba. Hierdie optrek na Berséba se Hebreeuse prentjie is “om te versnel” of “om opgetrek te word.” Die oomblik toe Isak op die plek kom waar hy hierdie vrug kon dra sê die Woord: “hy het opgtrek.” Opgetrek waantoe? Na Berséba. Berséba wat beteken “the well of the 7th fold covenant” or “the well of an oath.” Onthou ‘n put is hierdie plek van verklaring en Isak trek op na hierdie plek toe van volledige en volmaakte verbond. Jy sien Isak het verby al die dinge beweeg van die wêreld wat hom die heeltyd wil bind en Abba Vader het sy grondgebied vergroot, en Hy het hierdie belofte opgeneem wat Abba Vader nog altyd vir hom het en dis om saam met Abba Vader te wandel in hierdie perfekte, volledige en volmaakte verbond met Abba Vader. Toe Isak uit sy eie daarna toe optrek toe sê Abba Vader vir hom daardie selfde nag in Gen 26:24 “Ek is die God van Abraham, jou vader. Moenie bang wees nie, want Ek is met jou; en Ek sal jou seën en jou nageslag vermeerder ter wille van Abraham, my kneg.” Hoekom gee Abba Vader vir Isak hierdie belofte? Want Isak drink lewende water en is in 'n plek van verbond met Abba Vader. 
 
Raai wat doen Isak toe? Gen 26:25 sê “Toe bou hy daar 'n altaar, en hy het die Naam van die Here aangeroep en daar sy tent opgeslaan; en die dienaars van Isak het daar 'n put gegrawe.” Hoekom slaan Isak hier ‘n tent op? Tent in Hebreeus is die woordjie “Ohel.” “Ohel” is ‘n ander naam vir die Tabernakel, dis waar Abba Vader saam met Sy kinders wandel en waar jy Sy lig skyn vir ‘n donker wereld. Isak is in hierdie plek van verbond en die eerste ding wat hy doen is hy aanbid YHVH Elohim, roep Sy Naam aan en slaan ‘n tent (Ohel) waar Abba Vader saam met Hom wandel en waar Hy Abba Vader kan aanbid in waarheid en in gees. Isak se dienaars grou toe nog ‘n put oop vir die kleinvee en kry toe lewende water. Jy sien Abba Vader se hartsbegeerte vir my en jou is dat ons dors na Sy lewende water, sal wegstap van twis en ‘n bakleiry en sal smag na ‘n verbondsverhouding met Hom waar Hy sal voorsien, beskerm en waar ons nie hoef te vrees nie.
 
Kom ons bid saam;
Abba Vader, Koning van my hart, ek loof en prys U. Vader dankie dankie vir U lewende water, ek dors na meer en meer van U. Ek wil saam met U wandel in verbond, U sh’ma (hear listen and obey) en wil wegstap van enige twis en bakleiery. Vader kom vat my hand en lei my. Meer en meer van U. Ek bid dit alles in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun van YHVH. Shalom.

Audio Boodskap

 
X

Right Click

No right click