logo small

Torah: Gen 23:1 – Gen 25:18
Haftarah: 1 Konings 1:1-31
B’rit Hadashah: 1 Kor 15:35-58; Joh 4:3-14; Mat 2:1-23; Heb 11:11-16

img 20201107 wa0038
 
Die vyfde lesing uit die boek Genesis word genoem Chayei Sarah. Dit beteken 'Sara het geleef', want die gedeelte of parashah vir die week begin in Gen 23:1 met “EN die lewensdae van Sara was honderd-sewen-en-twintig jaar. Dit was die lewensjare van Sara.” Hierdie gedeelte of parashah vir die week is gevul met hartseer en  romanse.
 
Die gedeelte in die Torah vir die week behels:
Gen 23:1 - Sarah se dood en begrafnis
Gen 24:1 -  Die huwelik van Isak en Rebekka
Gen 25:1 - Abraham trou met Keturah
Gen 25:7 - Die dood van Abraham
Gen 25:12 - Ismael se afstammelinge
 
Die gedeelte in die Haftarah vir die week wat saam bestudeer word sien ons behels:
1 Kon 1:1 - Die stryd om Dawid se opvolger aan te stel.
1 Kon 1:28 - Die toetrede van Salomo
Die gedeelte in die B’rit Hadashah vir die week wat ook saam bestudeer word sien ons behels:
1 Kor 15:35 – Wat jy saai
Joh 4:3 – Die Samaritaanse vrou
Mat 2:1 – Die Wyse manne uit die Ooste
 
So die week se gedeelte in die Torah of die Parashah gaan oor Abraham wat Sarah begrawe. Oor Abraham wat ‘n bruid reël vir Isak, sy seun, en hoe Abraham sy bates verdeel. Dit vertel die verhaal van hoe Abraham oor sy vrou getreur het na sy tot sterwe gekom het, en hoe Abraham 'n vrou vir sy seun Isak bekom het. Die gedeelte eindig met die dood van Abraham op die ouderdom van 175, en hoe sy twee seuns, Isak en Ismael, hom begrawe langs sy vrou Sara. Die Woord vertel ons ook van die afstammelinge van Ismael en van sy dood op die ouderdom van 137. So die naam van hierdie Parashah, Chaya-Sarah of in Afrikaans Sarah se lewe, dui amper daarop dat die res van die Parashah oor Sarah lewe sou gaan. Alhoewel die Parashah begin om ons van Sarah se dood te vertel word daar net in die eerste 2 verse na haar lewe verwys. Gen 23:2-3 sê “EN die lewensdae van Sarah was honderd-sewen-en-twintig jaar. Dit was die lewensjare van Sarah. En Sarah het gesterwe in Kirjat-Arba, dit is Hebron, in die land Kanaän; en Abraham het gekom om oor Sarah te rouklaag en haar te beweën.”
 
M.a.w Sarah, die moeder of matriarg van al Abba Vader se kinders kom tot sterwe op die ouderdom van 127. Dink gou gou daaroor: het Sara se 127 jaar enigsins iets te doen met die 127 provinsies waaruit Ester gekies was as koningin of is dit sommer net heel toevallig? Jy sien buiten dat Ester ‘n afstammeling was van Sarah het sy ook geheers oor 127 provinsies. Om te verduidelik: Beide Sarah en Ester het kwaliteite van Koninginskap betree want ‘n Koningin verbind, verenig of transformeer 'n blote grondgebied in 'n nasie. Nou Sarah se naam was oorspronklik Sarai, wat beteken “prinses” maar hoor wat sê Abba Vader vir Abraham in Gen 17:15-16 “Sarai, jou vrou, moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sarah wees. En Ek sal haar seën en jou uit haar ook 'n seun gee; ja, Ek sal haar seën, sodat sy tot nasies sal word; konings van volke sal uit haar voortkom.” M.a.w Sarai (princess) se naam verander na Sarah (noblewomen) en die King James sê in Gen 17:16 “.... And she shall be a mother of nations; kings of people shall be of her.”
 
Dit was asof Abba Vader aan Abraham gesê het: Sarah is nie net jou prinses nie, nee sy is meer universeël,  sy is die moeder van nasies en heersers van nasies sal van haar kom. Dink daaroor wanneer het 'n afstammeling van Sarah geleef om nie net koningin oor 'n spesifieke nasie te wees nie, maar 'n heerser van baie nasies? Ester het koningin geword en het geheers oor 127 provinsies van Persië. Die grootste koninkryk wat die wêreld ooit gesien het. Jy sien, Ester wat oor 127 gebiede geheers het, was die nageslag van die vrou, wat in haar eie lewe tot 127 jaar geleef het.
 
Dan Gen 24:1-4 sê “EN Abraham was oud en ver op sy dae, en die Here het Abraham in alles geseën. Toe sê Abraham aan sy dienaar, die oudste van sy huis wat die opsig gehad het oor al sy goed: Lê tog jou hand onder my heup, dat ek jou kan laat sweer by die Here, die God van die hemel en die God van die aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die dogters van die Kanaäniete onder wie ek woon nie; maar dat jy na my land en my familie sal gaan om vir my seun Isak 'n vrou te neem.” So na Sarah se afsterwe was Abraham se eerste prioriteit om vir Isak n vrou soos Sarah te kry sodat sy vir die nageslag dieselfde matriargies rol kon vervul. Let wel alhoewel Abraham nog ‘n verdere 37 jaar sou leef en nog 6 kinders by ‘n ander vrou verwek voordat hy te sterwe kom, het hy geen meer ontmoetings met Abba Vader gehad nie. Abraham het egter nog een opdrag gehad en dit was om ‘n geskikte bruid vir Isak te vind. Dit is een ding dat ons opdragte ontvang en ervarings met Abba Vader het, maar daar is ook ‘n verpligting om daardie ervarings oor te gee sodat die volgende geslag met en in hierdie lig sal wandel. M.a.w die waardes en waarhede wat Abraham ontvang het, moes vir sy nageslag beskikbaar wees want hy bou ‘n nasie!  
 
So hier op Sarah se sterfbed onthou Abraham weer die belofte wat Abba Vader aan hom gemaak het en besef hy dat hy die aflosstokkie aan sy nageslag moet aangee. Daarom moet Isak ‘n vrou kry! Dit sou ook ‘n vrou (‘n Spreuke 31 vrou) soos Sarah moes wees, iemand wat die volgende matriarg van die volk sou wees. So ons weet in die Bybelse tyd of die Hebreeuse huwelik moes die bruidegom se vader die bruid kies. En so het die vader gewoonlik ook 'n vriend gehad wat hom bygestaan het in die keuse van 'n bruid vir sy seun. So het Eliëser, Abraham se vriend en mees betroubare werker, Abraham bygestaan. Eliëser wie se naam beteken “my God is hulp.’ En siende dat Abraham oud was, het Abraham Eliëser na Mesopotámië gestuur om 'n bruid vir Isak namens hom te kies.  Abraham het in Kanaän gewoon en wou nie dat Isak met 'n Kanaänitiese vrou trou nie omdat die Kanaäniete vals gode aanbid het.
 
Abraham stuur toe ook nie vir Isak saam met Eliëser om ‘n vrou te gaan soek nie omdat Abraham nog in ‘n rou proses is na Sarah se afsterwe en wou nie sonder sy seun wees nie. Met ander woorde dis boer soek ‘n vrou maar sonder boer. Maar Abraham se hartsbegeerte was dat Isak 'n regverdige vrou moet trou wat hom sal help .... om getrou te bly aan sy lewende God, Abba Vader, en wie hul kinders die Waarheid sal leer. Net so ... ja net so het Abba Vader ‘n hartsbegeerte vir ‘n bruid vir Sy Seun, Yeshua! So Eliëser moet ‘n bruid gaan kies vir Isak – Die seun van die belofte! Ja onthou .... Isak was die belofte van Abba Vader vir Abraham en Sara! M.a.w Isak was die seun wat belowe is! Net so is Yeshua die SEUN van die belofte wat ‘n bruid gaan kom haal – en ons word dan die bruid van die Seun van die belofte.
 
Ons weet Eliëser het ingestem om te gaan en het tien kamele gelaai met geskenke en het 724 km ver gereis om daar te kom ....... en toe hy daar aankom sê Gen 24:12-14 “En hy het die kamele laat neerkniel buitekant die stad by ’n put, teen die aand, teen die tyd dat die vroue uitgaan om water te skep, en Eliëser gebid: “Here, God van Abraham, my heer, laat ek haar tog vandag ontmoet, en bewys guns aan Abraham, my heer. Hier staan ek by die fontein, terwyl die dogters van die manne van die stad uitkom om water te skep. Laat dít nou tog gebeur: as die dogter aan wie ek sal sê: Hou tog jou kruik, dat ek kan drink, antwoord: Drink, en ek sal ook u kamele laat drink — dan is sy dit wat U bestem het vir u kneg Isak, en daaraan sal ek weet dat U guns aan my heer bewys het.”
 
So dink daaroor ....  waar het  geleer om so te bid? Want dis “bold!” Eliëser kom net in Mesopotámië aan daar waar Abba Vader vir Abraham gevra het om te “Lech Lecha,” waar Abba Vader vir Abraham gevra het om sy vader se huis en sy geboorteland te verlaat. Eliëser kom net daaraan en vra vir Abba Vader laat hy vandag nog Isak se vrou ontmoet en vra vir ‘n teken dat hy die regte vrou kan kies vir Isak en hy vra vir Abba Vader: “as hy vir een van die vroue vra of hy bietjie water kan drink ..... dan sal sy antwoord ja en dan sal sy sommer ook vra of sy sommer die 10 kamele ook water kan gee?” Het Eliëser dalk geleer om so te bid deur te sien hoe Abraham se verhouding met Abba Vader was ..... en het Abraham se intieme verhouding met Abba Vader dalk afgesmeer aan Eliëser? 
 
Die vraag is ... is my en jou gebedslewe, ons praat met Abba Vader ... ons verhouding met Abba Vader ook so ‘n voorbeeld vir ander of selfs dalk net vir ons kinders waar ons kinders ook nie skroom om “bold” gebede te bid nie? Maar sien Eliëser het ook tyd in Abba Vader se teenwoordigheid spandeer. Eliëser het ook ‘n verhouding met die lewende God YHVH soos Abraham en daarom skroom hy nie om Abba Vader te nader in “boldness” nie. Dis ‘n “bold” gebed want watter vrou sal vir ‘n vreemdeling water gee en vir sy 10 kamele? Want hoor gou-gou ....  ‘n kameel drink 94 liter water op ‘n slag en hierdie kamele kom van ver af (724 km) met ‘n swaar vrag. Dis goud en silwer wat hulle dra! So 94 liter water ‘n kameel en daar is 10 kamele, so dis meer ‘n 900 liter water. Dit beteken jy moet water gaan skep uit die put uit ..... en al hierdie liters water dra na die kamele toe om te drink. Dit moes ure gevat het om te doen, en dit alles vir ‘n vreemdeling.
 
Eliëser het nog nie eers klaar gebid nie en Gen 24:15-20 sê “.... daar kom Rebekka uit wat vir Bétuel, die seun van Milka, die vrou van Nahor, Abraham se broer, gebore is, met haar kruik op haar skouer. En die dogter was baie mooi van aansien, 'n jongmeisie, en geen man het haar beken nie. En sy het afgedaal na die fontein en haar kruik volgemaak en weer opgekom. Toe loop die dienaar haar tegemoet en sê: Laat my tog 'n bietjie water uit jou kruik drink. En sy antwoord: Drink, my heer! Daarop laat sy gou haar kruik op haar hand afsak en laat hom drink. Nadat sy hom genoeg laat drink het, sê sy: Ek sal vir u kamele ook skep totdat hulle genoeg gedrink het. Dadelik het sy toe haar kruik in die drinkbak leeggemaak en weer na die put geloop om te skep en vir al sy kamele geskep.”
 
Kan jy dink hoe het Eliëser se gesig gehang? Presies dit wat Eliëser vir Abba Vader gevra het ..... gebeur reg voor sy oë. Rebekka beeldskoon, sy is van die regte familie (familie van Abraham), ‘n maagd en sy doen al die!! Wow wat ‘n Godlike afspraak! Jy sien as ons Abba Vader vra vir hulp en dis in Sy wil sal die onmoontlike, moontlik word.  Die vraag is ... is my en jou verhouding so intiem met Abba Vader dat ons so met Hom kan praat soos Eliëser of voel jy jou gebede is gebede teen ‘n plafon vas? Is my en jou verhouding so met Abba Vader dat maak nie saak waar en voor wie nie, ons sal op die grond neerval soos Eliëser en Abba Vader Sy wil vra? Jy sien wanneer ek in verbond is met Abba Vader en ek spreek Sy Waarheid, Sy wil as ek bid en ek bid in Yeshua se Naam dan bring dit glorie vir Abba Vader want ek erken Hom as die soewereine gesag, die bron van alle outoriteit en gee my vryheid want die waarheid wat ek ken maak my vry sê Yeshua.
 
Let wel gebed is nie net om Abba Vader te smeek en te sê: "Vader kom sort hierdie probleme in my lewe uit nie." Nee, gebed is waar ek my omstandighede agter laat en ek Hom nader om Sy wil vir my lewe te soek en dan myself te onderwerp aan Abba Vader se wil. Want sien Abba Vader verklaar Sy wil vir my lewe in 'n plekkie van intimiteit .... in ‘n plek van verhouding. In 'n plek waar ek by Sy voete gaan neerbuig in nederigheid en waar ek leer om te luister na wat Hy vir my sê. Dis 'n Plek van intimiteit waar Hy Sy drome en gedagtes vir my openbaar en waar ek sê soos Yeshua: "Laat U wil geskied Abba Vader ... laat U wil geskied." Dis ‘n gebed wat in totale geloof gebid word! Hoekom nie nou soos Eliëser Abba Vader te nader in geloof vir Sy wil in jou lewe of in watter situasie jy jou ook vandag bevind nie? Hoekom nie Abba Vader “bold” nader nie?
 
Kom ons bid saam:
Abba Vader, Koning van my hart, ek loof en prys U. Vader my gebed vandag is vir my en elkeen wat hierdie gebed hoor vir ‘n dieper, dieper verhouding met U want ek weet U wil is dat ons U ken in alles. U hartsbegeerte is ons elkeen se harte, ‘n bruid vir U seun Yeshua. Vader hier is my hart. Ek bid dit alles in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun van YHVH. Shalom.

Audio Boodskap

 
X

Right Click

No right click